Informacja o bieżącej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Przeworsk, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Zarzecze i Gmina Gać. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.

W bieżącym roku Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 została zaktualizowana. Wprowadzone zmiany wynikają głównie z przeliczenia budżetu LSR na euro i zwiększenia środków na projekt współpracy. Różnice wynikające z kursu euro wygenerowały oszczędności – 148 138 €. Dodatkowe środki przeznaczono w większej części na wsparcie operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, pozostałą kwotę przeznaczono na wsparcie operacji mających na celu wzrost zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym.


W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach której został zwiększony budżet działania LEADER, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Mleczki” przedłożył wniosek do UMWP o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wartość dodatkowych środków na realizację LSR została obliczona zgodnie z obowiązującym wzorem i wynosi 429 000,00 €. Dodatkowe środki będą przeznaczone na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej (175 000 €), wsparcie operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publicznej (203 200 €), wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (50 800 €).


Aktualnie budżet LSR – 2 062 500 € przewiduje wsparcie realizacji celów szczegółowych: wzrost miejsc pracy (972 526,11 €), poprawę infrastruktury drogowej (459 296,97 €), wzmocnienie kapitału społecznego przez wzrost kompetencji społeczności lokalnej (25 000 €), poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (361 191,06 €), wzrost zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym (95 985,86 €) oraz wykorzystanie lokalnych zasobów: przyrodniczych, kulturowych i historycznych (148 500 €). W ramach budżetu zostały wykorzystane środki w wysokości 1 910 104 €, co stanowi 93 % całego budżetu.


Cel ogólny 2.0 LSR – Rozwój aktywności sektora publicznego i społecznego nakierowany na wzrost poziomu życia społeczności lokalnej jest realizowany na obszarze wszystkich gmin partnerskich. W ramach tego celu Gmina Miejska Przeworsk otrzymała wsparcie na realizację operacji z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. Zrealizowała operacje: przebudowa ulic Jedności, Długiej i Solarza oraz Ablewicza, budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej oraz operację „Opracowanie i wydanie drukiem dokumentów historycznych dla miasta Przeworska w 625 rocznicę nadania praw miejskich”.


Na obszarze LGD Dorzecze Mleczki w ramach Celu ogólnego 1.0 LSR dofinansowano operacje służące rozwojowi przedsiębiorczości. Zostało przyznane wsparcie na podejmowanie działalności i rozwój działalności gospodarczej, wsparcie to stanowi blisko 52% budżetu przewidzianego na poddziałanie 19.2.


Do końca 2021 roku planowane są nabory wniosków na wsparcie operacji z zakresu operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym oraz podejmowania działalności gospodarczej.