Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska

Burmistrz Miasta Przeworska zawiadamia, że w dniach od 18 czerwca 2021 r. do 8 lipca 2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Przeworska.

Projekt Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Przeworska będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska w Referacie Ochrony Środowiska przy ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk, w godzinach od 8:00 do 12:00, po uprzednim zgłoszeniu się na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Przeworska  parter oraz na stronie Urzędu Miasta Przeworska www.przeworsk.um.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej  www.przeworsk.bip.info.pl

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do ww. projektu w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczać w postaci:

– papierowej (dostarczenie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, z dopiskiem: konsultacje projektu Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Przeworska;
– papierowej (dostarczenie wypełnionego formularza konsultacyjnego bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej, w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska w godzinach pracy urzędu 7:30 – 15:30);
– elektronicznej (formularz można wysłać na adres: info@przeworsk.um.gov.pl );
– elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska: www.przeworsk.um.gov.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej: www.przeworsk.bip.info.pl
Pisma i wiadomości e-mail należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podać dokładny adres zamieszkania. Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w konsultacjach.

Zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy OOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Przeworska. Formularz konsultacyjny oraz projekt Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Przeworska wraz z załącznikiem dostępne będą od dnia 18 czerwca 2021 r. do dnia 8 lipca 2021 r.:
– w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Przeworska w pokoju nr 218, piętro drugie, Referat Ochrony Środowiska w godzinach od 8:00 do 12:00;
– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Miejskiej Przeworsk www.przeworsk.um.gov.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.przeworsk.bip.info.pl

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem do nich.
Dokumenty do pobrania: PROJEKT ZAŁOŻEŃ, FORMULARZ UWAG,