Sukces 5 lat działalności MOF Jarosław – Przeworsk

Minęło 5 lat od kiedy miasto Przeworsk wraz z sąsiadującymi gminami (Gmina Przeworsk, Urząd Miasta Jarosławia, Gmina Pawłosiów) zawiązały Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław – Przeworsk i utworzyły biuro stowarzyszenia. Za cel obraliśmy zrównoważony i długofalowy rozwój gospodarczy miast i gmin skupionych w ramach MOF Jarosław – Przeworsk. Narzędziem do realizacji rozwoju regionu są środki finansowe, jakie stowarzyszenie może pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W ramach tworzenia stowarzyszenia określone zostały potrzeby samorządów gminnych oraz szczegółowe działania projektowe zawarte w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terenowych. Miasto Przeworsk realizowało lub jest w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych związanych z rewitalizacją przestrzeni regionalnej oraz rozwojem kultury na łączną kwotę 5 078 928 zł, a pozyskane środki z UE to kwota 2 618 176 zł.

Projekt pod nazwą „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie gmin MOF Jarosław – Przeworsk”, realizowany był na przełomie 2017 i 2018 roku. Głównym założeniem projektu była poprawa właściwości obiektu Miejski Ośrodek Kultury Przeworsk przy równoczesnym zachowaniu charakteru bryły budynku oraz podniesieniu jego walorów estetycznych. Przebudowa objęła izolację ścian przyziemia, wykonanie odbojówki, wewnętrzną modernizację sanitariatów, modernizację wewnętrznego oświetlenia scenicznego. W otoczeniu budynku utwardzony został plac dla sceny letniej, wymieniona została nawierzchnia dróg i chodników, zamontowano nowe zewnętrzne oświetlenie parkowe oraz wprowadzono monitoring obiektu. Ważnym i kosztownym elementem podejmowanych działań była modernizacja wewnętrznego oświetlenia scenicznego. W celu zmniejszenia zużycia energii, stare przeszło trzydziestoletnie oświetlenie zostało zastąpione specjalistycznym oświetleniem scenicznym z zastosowaniem technologii led oraz elektronicznym sterowaniem, co przełożyło się na znaczące oszczędności.

Prowadząc tak obszerne prace modernizacyjne nie zapomniano o osobach z niepełnosprawnościami ruchowymi, dla których wyposażono budynek w platformy schodowe, jak również dostosowano pomieszczenia sanitarne dla osób poruszających się na wózkach. Końcowym akcentem realizacji zadania była wymiana małej architektury, tj. wyposażenia placów w ławki oraz kosze uliczne. Teren wokół budynku urozmaicono zieleńcami. W obrębie istniejących ciągów pieszo-jezdnych zaprojektowana została wymiana nawierzchni – rozebranie placów utwardzonych wraz z wywozem odpadów i ułożenie przed budynkiem nawierzchni z kostki betonowej. W północno-zachodniej części działki zaprojektowano utwardzenie terenu płytami ażurowymi. Trzeba wspomnieć że nie tylko prace budowlane były przedmiotem realizacji projektu, dokonano także nowych zakupów dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Wspomniany utwardzony plac wyposażono w zadaszoną scenę letnią wraz z nowoczesnym systemem zewnętrznego oświetlenia scenicznego oraz systemem zewnętrznego nagłośnienia. Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 2 161 696,87 zł, w tym: pozyskane środki finansowe przez MOF Jarosław – Przeworsk 1 138 958,21 zł, udział własnych środków Gminy Miejskiej Przeworsk 1 022 738,66 zł.

Kolejnym projektem realizowanym na terenie miasta Przeworska w ramach pozyskanych środków finansowych przez MOF Jarosław – Przeworsk jest zadanie pn. „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk”. Projekt realizowany jest w trzech etapach podzielonych na lata, które obejmują:

w roku 2019 – budowę zadaszonej wiaty wraz z paleniskiem na terenie skansenu Pastewnik oraz rozpoczęcie prac renowacyjnych dziedzińca wewnętrznego, elewacji, wewnętrznych części wspólnych jak klatka schodowa, łazienki i korytarze zabytkowego budynku oberży przy ul. Krakowskiej 20,
w roku 2020 – ukończenie prac renowacyjnych elewacji budynku oberży przy ul. Krakowskiej 20, modernizacje centralnego ogrzewania w zabytkowym budynku drewnianym przy ul. Kilińskiego 25 oraz wykonanie przebudowy drogi ul. Kilińskiego, zlokalizowanej w układzie urbanistycznym starego miasta, wraz z uzupełnieniem brakującego fragmentu muru obronnego, w którym wykonano furtę wejściowa i zmodernizowano schody łączące ulice Gimnazjalną i ul. Kilińskiego,
w roku 2021 – prace rewitalizacyjne na terenie skansenu Pastewnik polegające na wykonaniu nowego budynku zaplecza sanitarnego wraz z kotłownią dla potrzeb skansenu, oraz odtworzenie zabytkowego domu mieszkalno-warsztatowego przeworskich tkaczy z ul. Tkackiej 1.

Wszystkie prace podejmowane w ramach tego zadania dotyczą obiektów oraz terenów objętych ochroną konserwatorską. Stanowią one świadectwo dziedzictwa kulturowego naszych przodków zachowanego do dzisiaj w różnej formie i stanie. Zabytkowe ceglane budownictwo mieszkalne w przypadku oberży z ul. Krakowskiej 20 czy też drewniana zabudowa przeworskich rzemieślników łączy się drogowym układem komunikacyjnym starego miasta m.in. z ul. Kilińskiego, dlatego ważnym celem projektu jest zachowanie każdej formy dawnej architektury użytkowej jaką możemy poznać i pielęgnować na terenie miasta Przeworska.
Szacowana na podstawie wniosku wartość realizowanego projektu wynosi 2 917 231,79 zł w tym: pozyskane środki finansowe przez MOF Jarosław – Przeworsk 1 479 218,49 zł, udział własnych środków Gminy Miejskiej Przeworsk 1 438 013,30 zł.

Obecnie Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław – Przeworsk pozyskał środki finansowe na realizację projektów społecznych, związanych z podniesieniem kwalifikacji i zwiększeniem szans na zatrudnienie dla 72 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie gmin wchodzących w skład MOF Jarosław-Przeworsk.

Program dedykowany jest dla:

  • osób pozostających poza rynkiem pracy, czyli osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, zwłaszcza: osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych kobiet, osób z niepełnosprawnościami;
  • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych; rolników i członków ich rodzin, osób posiadających nieruchomości rolne lub członków ich rodzin podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa;
  • osób ubogich pracujących, czyli dla zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych. Wartość całego projektu (dla wszystkich gmin) to 1 757 733,98 zł, w tym: dotacja 1 599 290,97 zł, wkład własny 158 443,01 zł .

Projekt będzie realizowany od: 01.04.2021 r. do: 31.12.2022 r.

Dziękuję samorządowcom Waldemar Paluch, Daniel Krawiec i Mariusz Reń za dobrą współpracę! Wszystkiego najlepszego Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny – MOF Jarosław – Przeworsk.