czwartek, 30 marca 2017
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

Konsultacje społeczne PDF Drukuj Email
Konsultacje społeczne.

 


INFORMACJA ZE SPOTKANIA WARSZTATOWEGO W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

W dniu 16.12.2016 r. w sali Ratusza odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji. Warsztaty dotyczyły wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli firmy EU-CONSULT z Gdańska.  Uczestniczyli w nich: Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel, Zastępca Burmistrza Wojciech Superson oraz pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Wśród zaproszonych gości byli: Radni, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji działających na terenie miasta oraz mieszkańcy miasta.

W pierwszej części spotkania omówione zostały najważniejsze aspekty prawne, instytucjonalne, merytoryczne procesu rewitalizacji oraz diagnoza społeczna opisująca sytuację społeczno - gospodarczą miasta Przeworska. Zaprezentowana została również delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Druga część konsultacji miała charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję na temat mocnych i słabych stron miasta Przeworska, obszarów problemowych oraz wizji rozwoju miasta w najbliższych latach.

Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane po ich zakończeniu.


Partycypacja społeczna i partnerstwo

Główną zasadą rewitalizacji jest partycypacja społeczna, czyli aktywny udział mieszkańców w procesie rewitalizacji. Aby wdrażane rezultaty Gminnego Programu Rewitalizacji przyniosły oczekiwane skutki powinien on być budowany na wiedzy i doświadczeniu głównych interesariuszy: społeczności lokalnej, samorządu, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz konsultantów zewnętrznych.

Partycypacja społeczna zapewnia:

 • poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;
 • prowadzenie, działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji;
 • inicjowanie, umożliwianie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
 • zapewnianie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, w szczególności Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • zapewnianie w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy.

Interesariusze Gminnego Programu Rewitalizacji

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 • mieszkańcy gminy spoza obszaru rewitalizacji;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty, inne niż wymienione powyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Formami konsultacji społecznych są:

a)    zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;

b)     spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.

Konsultacje społeczne prowadzi się z wykorzystaniem formy, o której mowa w pkt. a) oraz co najmniej dwóch form, o których mowa w pkt. b).

Formy konsultacji społecznych:

 • Spotkanie – pozwala na zebranie opinii przedstawicieli różnych środowisk lokalnych. Może przyjąć postać konsultacyjną, edukacyjną lub informacyjną.
 • Debata publiczna – przewiduje możliwość dyskusji po zaprezentowaniu wniosków z przeprowadzonej analizy. Pozwala na wykorzystanie wiedzy eksperckiej, poprzez uczestnictwo specjalistów w wybranych dziedzinach.
 • Warsztaty – pozwala na odwołanie się do wiedzy uczestników spotkania poprzez wykorzystanie przygotowanych kart ćwiczeniowych. W ten sposób można wypracować główne problemy danego obszaru oraz możliwe rozwiązania.
 • Spacery studyjne - metoda pozwalająca spojrzeć na badany obszar (miejscowość/gminę) oczami jego mieszkańców. W trakcie badania uczestnicy wcielają się w role przewodników oprowadzających badacza po miejscach, w których widoczne są zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska społeczne zachodzące w ich otoczeniu. Pozwala to na analizę występowania w przestrzeni publicznej zjawisk świadczących o obecności lub braku kapitału społecznego w gminie/miejscowości.
 • Badania ankietowe - badanie ankietowe może być przeprowadzone w formie papierowej, elektronicznej bądź np. telefonicznie. Wybrana forma zależy od etapu opracowywania gminnego programu rewitalizacji. Badanie ankietowe pozwalają na stosunkowo szybkie zebranie opinii mieszkańców i innych interesariuszy Programu.
 • Wywiady indywidualne – polega na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej rozmowy telefonicznej z daną osobą. Ma na celu uzyskanie konkretnych informacji w sposób planowy i metodyczny według określonego schematu, zwanego scenariuszem wywiadu.
 • Wywiady grupowe – uwagę respondentów koncentruje się cały czas na wąsko zakreślonym problemie badawczym dzięki czemu można wyeliminować niejasne i mało ważne informacje, a bardziej wyeksponować i skonkretyzować informacje istotne. Podobnie jak w wielu pozostałych technikach badań jakościowych dużą rolę odgrywa moderator, którego doświadczenie i elastyczność pozwala na optymalne dostosowanie stopnia własnej ingerencji w przebieg dyskusji.


Ankieta: https://przeworsk.ankietka.pl/

Ankieta: https://komitetrewitalizacji.ankietka.pl/

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Link do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: GPR-Przeworsk-2016-2022

Link do Załącznika nr 1 do projektu uchwały - obszary zdegradowane i rewitalizacji: Załącznik-nr-1

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt