czwartek, 19 września 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

SKŁADANIE WNIOSKÓW NA UTYLIZACJĘ AZBESTU DO KOŃCA LUTEGO 2017 PDF  Array Drukuj Array  Email
SKŁADANIE WNIOSKÓW NA UTYLIZACJĘ AZBESTU DO KOŃCA LUTEGO 2017.

Urząd Miasta Przeworska – Referat Ochrony Środowiska informuje, że w roku 2017 można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadań związanych z: odbiorem i utylizacja zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych, demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Koszty kwalifikowane (dotacja) obejmuje: koszty odbioru i utylizacji zdeponowanych wyrobów azbestowych, koszty demontażu, przygotowania do transportu, transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie przez gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Rzeszowie. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych ogółem, w tym ze środków udostępnionych przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do 50% kosztów. 15% całkowitego kosztu zadania pokrywa Gmina Miejska Przeworsk. O udział w zadaniu ubiegać się mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami, współużytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie miasta Przeworska. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej: do 28.02.2017. Realizacja zadań objętych wnioskami złożonymi nie może trwać dłużej niż do 30.09.1017 roku. Miejsce składania wniosków: Referat Ochrony Środowiska UM Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, Kancelaria UM Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk. Wniosek można pobrać: ze strony internetowej UM Przeworsk: www.przeworsk.um.gov.pl, w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 10, II piętro, pok. 218. Do dofinansowania zakwalifikowane zostaną wyłącznie poprawne wnioski (do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania – dotyczy osób, kurenie złożyły informacji). Wniosek powinien zawierać podpisy wszystkich właścicieli nieruchomości. O Wykonawcy zadania Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. Dodatkowych informacji dotyczących realizacji zadania udzielają: Ewa Stępak – Podinspektor Referatu Ochrony Środowiska, tel. 16 648 78 44 wew. 106. Witold Adrian – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, tel. 16 648 78 44 wew. 111.

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt