wtorek, 16 lipca 2019
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

UWAGA! WERYFIKACJA DEKLARACJI "ŚMIECIOWYCH" PDF  Array Drukuj Array  Email
UWAGA! WERYFIKACJA DEKLARACJI "ŚMIECIOWYCH".

Burmistrz Miasta Przeworsk rozpoczął weryfikację złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w których liczba osób jest niezgodna z aktualnymi danymi meldunkowymi tut. Urzędu. W przypadku otrzymania wezwania prosimy o zgłoszenie się do Referatu Ochrony Środowiska w celu wyjaśnienia rozbieżności.

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstającej na danej nieruchomości właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nowa deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej formie uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Stosownie do art. 262 i art. 262a Ordynacji podatkowej strona, która pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawiła się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, będąc do tego zobowiązana, lub bezzasadnie odmówiła złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności może zostać ukarana karą porządkową do 2 800 zł.

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt