czwartek, 19 lipca 2018
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

XXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA PDF  Array Drukuj Array  Email
XXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA .

XXVI zwyczajna Sesja  Rady Miasta Przeworska odbędzie się  w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali Ratusza (I piętro) Rynek 1 Przeworsk.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 25 maja 2016r.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Przeworska z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

5. Procedura udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska:

a) zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2016r.w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przeworska za rok 2015 oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Przeworsk,

b) zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii sprawozdania Burmistrza Miasta Przeworska z wykonania budżetu miasta Przeworska za 2015 rok,

c) zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Przeworska sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Przeworsk za 2015 rok,

d) zapoznanie się z Uchwałą Nr 15/13/16 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu miasta Przeworska za 2015 rok z dnia 18.05.2016r.,

e) zapoznanie się z Uchwałą Nr 15/12/16 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok z dnia 18.05.2016r.,

f) zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska za 2015 r,

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk za rok 2015,

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Przeworska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP Koleje Państwowe S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska.

9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/116/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2020”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zakończenie sesji.

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt