niedziela, 18 listopada 2018
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

BUDŻET MIASTA PRZEWORSKA NA ROK 2018 UCHWALONY
piątek, 29 grudnia 2017 16:10
BUDŻET MIASTA PRZEWORSKA NA ROK 2018 UCHWALONY.

28 grudnia br., po burzliwej sesji budżet przygotowany przez Burmistrza Miasta Przeworska został uchwalony. Burmistrz Leszek Kisiel podkreśla, że jest to budżet ambitny, z największą w historii miasta liczbą zadań inwestycyjnych. Specyficzną cechą budżetu miasta Przeworska na 2018 rok jest jego stabilizacja finansowa. Nowy budżet pod względem finansowym jest największym budżetem w historii miasta zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, które sięgają prawie 72 milionów złotych.

 

Natomiast wydatki majątkowe osiągnęły największy poziom od 28 lat i zaplanowane są jednorazowo na poziomie prawie 13 mln złotych. Nigdy w historii miasta nie planowano tak znacznych wydatków inwestycyjnych w ciągu jednorocznego budżetu miasta. Ma to swoje odzwierciedlenie w planowanych na 2018 rok inwestycjach.

 

 

FOTORELACJA Z SESJI.


Dochody budżetu gminy określone są w kwocie: 68.650.000 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 61.272.478 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 7.377.522 zł

Wydatki budżetu gminy określone są w kwocie: 71.770.000 zł
z tego:  

- wydatki bieżące w kwocie: 58.914.615 zł
- wydatki majątkowe w kwocie: 12.855.385 zł

Deficyt budżetu gminy ustalony został w kwocie: 3.120.000 zł

Źródłami pokrycia deficytu będą:
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w kwocie: 3.120.000 zł

Przychody  budżetu gminy określono w kwocie: 3.620.000 zł
Źródłami pokrycia będą :

-  wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
w kwocie: 3.620.000 zł.

Określono rozchody budżetu w kwocie: 500.000 zł;
z tego:  na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie: 500.000 zł;

Określono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 3.000.000 zł;
z tego:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;

Wyodrębniono wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie  13.000 zł;
z tego:  dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 13.000 zł;

1.Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie:  100.000 zł;
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie: 792.000 zł;
z tego:
a) na nagrody burmistrza dla nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych w kwocie: 22.000 zł;
b) na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 170.000 zł,
c) na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych – skutki reformy oświaty w kwocie: 400.000 zł,
d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  w kwocie: 200.000 zł.

W strukturze wydatków budżetu miasta na 2018 rok największą pozycje stanowią wydatki na oświatę w wysokości 23.450.256 zł co stanowi 32,7% budżetu. Drugim działem o największych wydatkach jest szeroko rozumiana pomoc społeczna i rodzina, na którą przewidziano w budżecie miasta 18.610.878 zł (25,9% budżetu). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki 10.322.873 zł (14,4% budżetu). Transport i łączność to wydatki rzędu 4.775.937 zł (6,7% budżetu), administracja publiczna 5.667.036 zł  (7,8% budżetu). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano 3.641.271 zł (5% budżetu), na kulturę fizyczną 1.774.029 zł (2,4% budżetu).

BUDŻET MIASTA PRZEWORSKA NA ROK 2018

Dochody budżetu gminy w roku 2018 ogółem

68 650 000,00

w tym:

- dochody bieżące

61 272 478,00

- dochody majątkowe

7 377 522,00

Wydatki budżetu gminy w roku 2018 ogółem

71 770 000,00

w tym:

- wydatki bieżące

58 914 615,00

- wydatki majątkowe

12 855 385,00

NAJWAŻNIEJSZE POZYCJE WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2018

Drogi publiczne wojewódzkie

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

28 763,00

Łącznik autostrady A4 - "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do DK 94 "Gwizdaj" w części przeznaczonej na budowę chodnika i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 94" – wkład miasta do inwestycji

72 000,00

Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 835 ul. Gorliczyńska - 30% wkładu finansowego miasta do inwestycji

Drogi publiczne powiatowe

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

150 000,00

dotacja dla Powiatu na przebudowę ulicy i budowę chodnika przy ul. Misiągiewicza - przejście dla pieszych - 50% wkładu finansowego miasta do inwestycji

Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

128 0000

utrzymanie, remonty i oznakowanie dróg

110 000,00

Przebudowa ul. Poniatowskiego boczna strona południowa wzdłuż ogródków działkowych

120 000,00

Przebudowa ul. Poniatowskiego I boczna po stronie północnej po prawej stronie z przejściem do placu zabaw

170 000,00

Przebudowa ul. Wierzbowa II etap - nakładka asfaltowa

110 000,00

Przebudowa ul. Reymonta w Przeworsku – nakładka asfaltowa

100 000,00

przebudowa ul. Ogrodowa II etap – nakładka asfaltowa

160 000,00

przebudowa ul. Sobieskiego 2 boczne III i V przecznica

500 000,00

przebudowa dróg gminnych ul. Rynek i ul. Krótkiej w Przeworsku

50 000,00

budowa parkingu ul. Królowej Jadwigi

85 000,00

przebudowa ul. Staropocztowa

80 000,00

przebudowa ul. Orląt Lwowskich

120 000,00

przebudowa ul. Nad Stawem I etap

140 000,00

przebudowa ul. Rzeczna

150 000,00

"Via Reginae - szlak kultury i turystyki kwalifikowanej - przebudowa dróg, ul. Kościelna

812 674,00

Przebudowa ulic Jedności, Długiej i Solarza w Przeworsku

Drogi wewnętrzne

wydatki bieżące

120 000

utrzymanie, remonty i oznakowanie dróg

WYDATKI MAJĄTKOWE

wydatki majątkowe

35 000,00

budowa ul. Gorliczyńska dojazd do strefy gospodarczej - opracowanie dokumentacji

50 000,00

modernizacja kładki przejście nad torami

20 000,00

budowa parkingu przy ul. Lubomirskich - opracowanie dokumentacji

150 000,00

budowa ul. Misiągiewicza boczna II etap – nakładka asfaltowa

85 000,00

przebudowa ul. Krzywa II etap – nakładka asfaltowa

20 000,00

powiększenie placu targowego ul. Kąty

15 000,00

przebudowa chodnika ul. Kasprowicza boczna – skrót do centrum miasta

80 000,00

przebudowa ul. Gorliczyńska boczna

70 000,00

budowa dróg "osiedle Za szpitalem oraz połączenie ul.Budowlanych z ulica Szpitalna wraz z budową mostu" opracowanie dokumentacji kontynuacja

20 000,00

przebudowa ul. Wiejska boczne, drogi dojazdowe do pól

15 000,00

przebudowa ul. Św. Jana boczna

15 000,00

przebudowa chodnika ul. Pod Parkiem

60 000,00

przebudowa ul. Konopnickiej boczna obok basenu

50 000,00

przebudowa ul. Zygmuntowska boczna

45 000,00

przebudowa ul. Klonowa boczna III etap

120 000,00

budowa ul. Pod Chałupkami I etap , drogi dojazdowe do pól

350 000,00

budowa ul. Benbenka I etap

20 000,00

opracowanie koncepcji budowy strefy płatnego parkowania w centrum miasta

65 000,00

przebudowa drogi ul. Dynowska I etap - chodnik

100 000,00

budowa parkingu ul. Słowackiego I etap

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki majątkowe

90 000,00

Stabilizacja osuwiska rejon ulicy Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej KRO 18-14-011-0001",

90 000,00

Stabilizacja osuwiska rejon ul. Wałowej, Bernardyńskiej, i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej ulic Wałowej Bernardyńskiej i Krętej KRO 18-14-011-0002.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe

110 000,00

wykup gruntów

300 000,00

przebudowa budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na Dom Seniora w Przeworsku I etap

zakup usług pozostałych

20 000,00

podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Cmentarze

wydatki majątkowe

70 000,00

przebudowa muru "starego cmentarza komunalnego"

Zarządzanie kryzysowe

wydatki majątkowe

20 000,00

budowa budynku magazynowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Oświata i wychowanie

wydatki majątkowe

30 000,00

modernizacja sanitariatów szkoła SP Nr 1

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zakup usług pozostałych

25 000,00

działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy "Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz" – wkład własny do projektu

15 000,00

działanie 7.3 wsparcie rozwoju przedsiębiorczości " Rozwiń skrzydła załóż firmę" – wkład własny do projektu

10 000,00

działanie 8.2 integracja społeczna "Aktywna integracja społeczna osób na obszarach rewitalizacji" MOF Jarosław – Przeworsk – wkład własny do projektu

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące

40 000,00

remonty kanalizacji deszczowej i wylotów kanalizacji

15 000,00

wskaźniki projektów unijnych

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

budowa kanalizacji deszczowej ul. Benbenka

100 000,00

budowa kanalizacji deszczowej ul. Korczaka boczna

30 000,00

przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Gorliczyńska

5 012 677,00

Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa

Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące

630 000

oświetlenie ulic na terenie miasta , konserwacja urządzeń oświetleniowych

wydatki majątkowe

150 000,00

rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta

zakup usług pozostałych

35 000,00

czyszczenie rowów i przepustów

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki majątkowe

1 776 271,00

"Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie gmin MOF Jarosław-Przeworsk " przebudowa MOK

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zakup usług pozostałych

25 000,00

badania archeologiczne Rynku

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

Rewitalizacja Skansenu "Pastewnik" w Przeworsku” m.in. wymiana gontów na budynku głównym

13 000,00

Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk - opracowanie dokumentacji studium wykonalności

30 000,00

Rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie miasta: w tym płyta 1000- lecia park, krzyż powstańców Konopnickiej, pomnik Jagiełły, Ratusz płyta

50 000,00

Opracowanie koncepcji rewitalizacji płyty Rynku - konkurs

Instytucje kultury fizycznej

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

Opracowanie koncepcji przebudowy Miejskiego Stadionu Sportowego ul. Budowlanych

90 000,00

na zadania: - Budowa placów zabaw dla dzieci terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej w Przeworsku oraz uzupełnienie urządzeń rekreacyjnych plac zabaw ul. Grunwaldzka

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt