środa, 26 lutego 2020
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

KAMPANIA INFORMACYJNA NT. PROJEKTU WSPÓŁPRACY. PODDZIAŁANIE 19.3 – PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA.
Wpisany przez Wiktor Janusz   
środa, 24 maja 2017 13:29
KAMPANIA INFORMACYJNA NT. PROJEKTU WSPÓŁPRACY. PODDZIAŁANIE 19.3 – PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA..

Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy Lokalną Grupą Działania (LGD) w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowej. Pomoc ma formę refundacji. Beneficjenci - LGD, których Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Programu).

 

 

Koszty kwalifikowalne obejmują:

•    zakup dóbr, usług,
•    roboty budowlane,
•    organizację i przeprowadzanie spotkań/wyjazdów/wydarzeń itp.,
•    najem, dzierżawę lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń, maszyn, materiałów lub przedmiotów,
•    przygotowanie badań, analiz, opracowań, dokumentacji,
•    tłumaczenia,
•    najem lub dzierżawę pomieszczeń, obiektów lub gruntu,
•    promocję i informację,
•    wynagrodzenie za pracę oraz usługi świadczone w związku z przygotowaniem lub realizacją projektu współpracy,
•    inne koszty związane z realizacją operacji.

Koszty związane z poszukiwaniem partnerów projektu współpracy, nie są kosztem kwalifikowalnym działania. Zadania w tym zakresie mogą podlegać finansowaniu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). W ramach KSOW udzielane będzie również wsparcie techniczne dla LGD mające na celu inicjowanie współpracy pomiędzy LGD, szczególnie w zakresie projektów współpracy międzynarodowej a także przygotowanie dobrych jakościowo projektów.

Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt współpracy:
•    jest zgodny z LSR wszystkich LGD ubiegających się o wsparcie tego projektu w ramach Programu;
•    jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia;
•   przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR wszystkich wnioskujących LGD (tych wskaźników, których osiągnięcie zaplanowano poprzez projekt współpracy) – kryterium mierzalności, określoności w czasie, możliwości osiągnięcia w okresie realizacji projektu.


Jeżeli projekt współpracy zawarty jest w LSR, musi to mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach przewidzianych w LSR. Powinno być jasno wskazane, które cele szczegółowe LSR zostaną zrealizowane przez dany projekt współpracy i na osiągnięcie jakiego wskaźnika realizacja projektu wpłynie. Wskaźnik powinien mieć określoną wartość wyjściową i docelową. Wymagany poziom osiągnięcia wskaźnika na koniec realizacji LSR wynosi minimum 50%. Jeśli projekt nie jest zawarty w LSR, jego realizacja będzie możliwa, jeżeli do LSR zostaną dodane nowe wskaźniki lub zostanie podwyższony poziom obecnych, ze wskazaniem, że zostaną osiągnięte poprzez projekt współpracy. Pozostałe zasady są analogiczne jak w przypadku projektu od początku zawartego w LSR. Każda operacja będzie oceniana pod kątem spełniania kryteriów wyboru. Projekty wybrane do dofinansowania muszą osiągnąć minimum 60% punktów w ramach oceny prowadzonej zgodnie z kryteriami wyboru (jednolitymi dla całego kraju, skonsultowanymi z Komitetem Monitorującym). Kryteria wyboru będą dotyczyć w szczególności innowacyjności oraz działań przyczyniających się do tworzenia miejsc pracy. Przy wyborze premiowane będą projekty współpracy międzynarodowej. Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł. Limit pomocy na LGD w okresie realizacji Programu: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”  - Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Stowarzyszenie ma zaplanowane w „Przedsięwzięcie 2.5.1 - Oznakowanie tras rowerowych” realizacje projektu współpracy w latach 2016-2018. Oznakowanie tras rowerowych zaplanowana na długości 110 km o łącznej wartości stanowiącej 90 000 PLN. Aktualnie Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Mleczki” poszukuje partnera do realizacji ww. projektu współpracy. Zainteresowane wspólną realizacją projektu współpracy LGD zapraszamy do kontaktu. Biuro Stowarzyszenia czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej Stowarzyszenia - www.dorzeczemleczki.pl.

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt