środa, 26 lutego 2020
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

KAMPANIA INFORMACYJNA NT. KONKURSÓW PRZEWIDZIANYCH DO OGŁOSZENIA W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE MLECZKI” NA LATA 2014-2020
Wpisany przez Wiktor Janusz   
środa, 24 maja 2017 13:06
KAMPANIA INFORMACYJNA NT. KONKURSÓW PRZEWIDZIANYCH DO OGŁOSZENIA W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE MLECZKI” NA LATA 2014-2020.

Lata 2014 - 2020 to okres nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej. Głównym źródłem rozwoju wsi jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W PROW przewidziano wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozwój, o którym mowa powyżej,  jest kierowany przez lokalne grupy działania i prowadzony na podstawie lokalnych strategii rozwoju. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” istnieje od 2008 roku i powstało z inicjatywy społeczności lokalnej.Stowarzyszenie liczy 83 członków, a swoim obszarem obejmuje cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gminę Miejską Przeworsk, Gminę Przeworsk, Gminę Zarzecze i Gminę Gać. Liczba ludności wynosi 42 527 osób, a powierzchnia 198,32 km2. Podstawowym obowiązkiem Stowarzyszenia jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w okresie od 2016 do 2023 roku. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i Statutu. Oprócz wymaganych prawem władz Stowarzyszenie posiada Radę, która jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia. Do właściwości Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR. Rada Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, dokonuje oceny zgodności operacji z LSR i wybiera operacje do realizacji. Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Mleczki”:

1.  spośród operacji, które:
1)  są zgodne z LSR,
2)  zostały złożone w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach wdrażania LSR,
3)  są zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach wdrażania LSR,

2.  na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:
1)  zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
2)  jest zgodna z PROW 2014-2020, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.


Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Mleczki” zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność planuje do 30 czerwca 2017 r. ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w następujących zakresach tematycznych:
1.    Rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR: „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw”.  Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 300 000 PLN.
2.  Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR: „Wsparcie operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym”. Limit dostępnych środków wynosi 100 000 PLN.
Kryteria wyboru operacji:
Przedsięwzięcie 1.1.3 - Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw.
1.    Wartość operacji wynosi:

 • nie mniej niż 50 tyś. PLN – 10 pkt
 • mniej niż 50 tyś. PLN – 0 pkt

2.    Operacja  zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

 • więcej niż 2  – 2 pkt
 • nie mniej niż 1 miejsce pracy i nie więcej niż 2 – 1 pkt
 • poniżej 1 miejsca pracy – 0 pkt

3.    Wnioskodawca jest:

 • mikroprzedsiębiorcą – 2 pkt
 • małym przedsiębiorcą – 1 pkt

4.    Operacja zakłada rozwój działalności:

 • w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt
 • w pozostałych zakresach – 1 pkt

5.    Operacja jest innowacyjna:

 • na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki”– 2 pkt
 • na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki”  – 1 pkt
 • nie jest innowacyjna – 0 pkt

Opis kryteriów:
Warunkiem wyboru operacji dla tego przedsięwzięcia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10. Aby uzyskać minimalną liczbę punktów należy spełnić warunki określone w kryterium nr 1. W związku powyższym jest to kryterium graniczne, którego niespełnienie skutkuje niewybraniem operacji. W ramach pozostałych kryteriów można uzyskać maksymalnie 8 punktów, co jest liczbą mniejszą od wymaganych 10 punktów. Punktacja w ramach 1 kryterium liczona będzie na podstawie zadeklarowanej wartości operacji. Kryterium nie ma na celu preferencji odnośnie wartości operacji, natomiast ma na celu określenie, czy operacja spełnia wymagania co do minimalnej wartości operacji. Punktacja w ramach 2 kryterium liczona będzie na podstawie zadeklarowanej liczby miejsc pracy planowanych do utworzenia. Kryterium preferuje operacje, w których zadeklarowano utworzenie większej ilości miejsc pracy. Punktacja w ramach 3 kryterium liczona będzie na podstawie zadeklarowanego statusu przedsiębiorcy. Kryterium preferuje mikroprzedsiębiorców. Punktacja w ramach 4 kryterium liczona będzie na podstawie zadeklarowanego rozwoju działalności. Kryterium preferuje podejmowanie działalności w zakresie produkcji lub usług. Punktacja w ramach 5 kryterium liczona będzie na podstawie zadeklarowanej innowacyjności. Kryterium preferuje operacje innowacyjne w mniejszym stopniu na obszarze jednej gminy, a w większym stopniu na całym obszarze LGD „Dorzecze Mleczki”. Definicja innowacyjności zawarta jest w PROW 2014-2020.

Przedsięwzięcie 2.4.1 - Wsparcie operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym.
1.    Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej:

 • służy – 10 pkt
 • nie służy – 0 pkt

2.    Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji operacji o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować:

 • posiada – 2 pkt
 • nie posiada – 0 pkt

3.    Operacja opiera się na wykorzystaniu lokalnych zasobów z zakresu dziedzictwa lokalnego:

 • opiera się – 2 pkt
 • nie opiera się – 0 pkt

4.    Zakończenie realizacji operacji jest planowane:

 • w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 2 pkt
 • w terminie od 6 do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 1 pkt
 • w terminie powyżej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 0 pkt

Opis kryteriów:
Warunkiem wyboru operacji dla tego przedsięwzięcia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10. Aby uzyskać minimalną liczbę punktów należy spełnić warunki określone w kryterium nr 1. W związku powyższym jest to kryterium graniczne, którego niespełnienie skutkuje niewybraniem operacji. W ramach pozostałych kryteriów można uzyskać maksymalnie 6 punktów, co jest liczbą mniejszą od wymaganych 10 punktów. Punktacja w ramach 1 kryterium liczona będzie na podstawie zadeklarowanego zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Kryterium jasno określa, że wspierane będą jedynie te operacje , które będą służyły zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.Punktacja w ramach 2 kryterium liczona będzie na podstawie zadeklarowanego doświadczenia w realizacji operacji. Kryterium preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji operacji o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować. Punktacja w ramach 3 kryterium liczona będzie na podstawie zadeklarowanego wykorzystania lokalnych zasobów z zakresu dziedzictwa lokalnego. Kryterium preferuje realizację operacji, które opierają się na wykorzystaniu lokalnych zasobów z zakresu dziedzictwa lokalnego. Punktacja w ramach 4 kryterium liczona będzie na podstawie zadeklarowanego terminu zakończenia realizacji zadania. Kryterium preferuje operacje, w których planowana jest szybka realizacja operacji. Doradztwo dla beneficjentów świadczy biuro Stowarzyszenia, które czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej Stowarzyszenia - www.dorzeczemleczki.pl.

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt