wtorek, 22 maja 2018
Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt

INFORMACJA O OCENIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 r.
Wpisany przez Agnieszka Zakrzewska   
czwartek, 11 maja 2017 14:00
INFORMACJA O OCENIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 r..

Zgodnie z art. 12 ust. 5 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328) na podstawie przedłożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku oceny obszaru jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacunkowe ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie Miasta Przeworska w 2016 roku  Burmistrz Miasta Przeworska podaje że, w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole kontroli urządzenia wodociągowego i w protokołach poboru próbek wody  z wodociągu miejskiego stwierdzono, iż  „Wodociąg Przeworsk" będący pod nadzorem Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Przeworsku, w 2016 r. : wyprodukował 733 007 m3 wody zaopatrując 15 731 mieszkańców miasta.

Wodociąg ten oparty jest na ujmowaniu wód podziemnych i jest objęty stałym monitoringiem jakości wody (kontrolnym i przeglądowym), prowadzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną i producenta wody. Uzdatnianie wody oparte jest na: napowietrzaniu wody surowej i uzdatnionej, filtracji Io (odmanganianie) i dezynfekcji (prowadzona stale podchlorynem sodu), zamontowana jest również lampa UV typ BETALINE do dezynfekcji wody pitnej.

W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego prowadzonego przez PSSE w Przeworsku i producenta wody, zbadano 18 próbek wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym i organoleptycznym.

Oceniając całoroczną produkcję wody pod względem organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym  stwierdza się, że jakość odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Ponadto woda dostarczana wodociągiem Przeworsk” jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów. Nie wykryto w niej mikroorganizmów chorobotwórczych, metali ciężkich i związków chemicznych tj. suma pestycydów, suma trichloroetenu, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, suma trihalometanów, w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

W minionym roku nie zgłoszono żadnych awarii, w związku z tym nie prowadzono żadnego postępowania administracyjnego oraz działań naprawczych. Producent wody prowadził regularnie wewnętrzną kontrolę jakości produkowanej wody, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem poboru próbek wody do badań. Również nie odnotowano żadnych zgłoszeń dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na badanym obszarze.

W minionym roku na „Wodociągu Przeworsk” zostało zamontowane urządzenie do dawkowania preparatu SeaQuest i w ramach stosowania tego środka Producent wody dodatkowo pobrał 36 próbek wody. Preparat ten dodawany jest do wody pitnej w celu oczyszczania sieci wodociągowej ze złogów korozyjnych i osadów, a także poprawy parametrów fizykochemicznych wody. W skład preparatu wchodzi odpowiednio dobrana mieszanina polifosforanów i ortofosforanó1). Po wprowadzeniu do sieci wodociągowej mieszaninia jest stabilna i nie traci swoich właściwości przemieszczając się wzdłuż całej jej długości. Na podstawie zgromadzonej i przedstawionej przez stronę dokumentacji o preparacie SeaQuest, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku wydał ocenę higieniczną oceniając pozytywnie wymagania higieniczne i zdrowotne zastosowanego w/w preparatu. Po zastosowaniu preparatu SeaQuest na wodociągu „Przeworsk” zaobserwowano tendencję spadkową twardości wody, która wahała się w przedziale od 485±49 mg CaCO3/l do 286±29 mg CaCO3/I. . Wartość zalecana ze względów zdrowotnych została określona przez Ministra Zdrowia w zakresie 60-500 mg CaCO3/l. Twardość wody z punktu widzenia higieny uważana jest za parametr drugorzędny, chociaż mający wpływ na zdrowie człowieka. Wody twarde wywołują podrażnienia skóry, natomiast wody bardzo miękkie są szkodliwe dla organizmu, ponieważ ługują z niego sole wapnia i inne, co powoduje problemy z układem kostnym i zaburza prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego.

Problemem jest jednak, gospodarcze i przemysłowe wykorzystanie zbyt twardych wód, skutkiem czego jest m.in. osadzanie się kamienia w przewodach, kotłach, sieciach wodociągowych oraz w urządzeniach gospodarstwa domowego, co powoduje uciążliwość w  ich prawidłowym funkcjonowaniu i szybsze zużywanie się urządzeń. Stwierdzono, że producent wody prowadził regularnie wewnętrzną kontrolę jakości produkowanej wody zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem poboru próbek wody do badań.

Ponadto „Wodociąg Przeworsk" raportowany jest do Komisji Europejskiej ze względu na produkcję wody w ilości >1000 m³/dobę.

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościGaleriaBIPKontakt